ความรู้เรื่อง HA

- มาตรฐานโรงพยาบาล
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี


- มาตรฐานบริการสาธารณสุข

-
HA overall Scoring

- คำชี้แจงประกอบการใช้
  HA Scoring 2011


-
Service Profile (นำเสนอ)

-  Service Profile (แบบฟอร์ม)

-  Form Clinical Tracer Highlight

-
SPA&Self Enquiry Part I

-
SPA&Self Enquiry Part II

-
SPA&Humanized Healthcare
   Part III


-
Patient Safety Goal

-
Gap Analysis (ตัวอย่าง)

- Gap Analysis (แบบฟอร์ม)

- HA Update 2010

- HA Update 2011

- HA Update 2012

- แบบประเมิน SA2011

เอกสารประกอบการประชุม

- คู่มือการเขียน Service Profile

- การประเมินตนเอง

- อบรมความเสี่ยง 11ส.ค.53

- การประชุม IC  20ส.ค.53

- เอกสารการบรรยายเรื่อง PCT

- ระบบยา

- สรุปผลการเข้าเยี่ยมจาก สรพ.
  13-14 ม.ค. 54

- อบรมความเสี่ยง 31พ.ค.54

- 5 กลุ่มโรค

- อบรม HA201
(HAสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน)

- อบรม HA303
(HAกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล)

- อบรม HA305
 (การพัฒนาคุณภาพสำหรับสนับสนุนบริการ)


-
อบรม HA401
 (การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน)


- อบรม HA601
 (ระบบบริหารความเสี่ยงใน รพ.)


- อบรม HA602
 (คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
)

- อบรม HA607
 (การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
)

- อบรม HA SPA
 (Standards: Practice&Assessment)

:::::ข่าวสารประชาสัมพันธ์:::::
Free Hit Counters
แนะนำ link น่าสนใจ

- กระทรวงสาธารณสุข

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
   องค์การมหาชน (สรพ.)


- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

- จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม

- มหกรรม CQI

>>โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
------------------------------------------------------------------------

>>อบรมเชิงปฏิบัติการ
      เรื่อง ความรู้การพัฒนาคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ใหม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้การพัฒนาคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ใหม่
ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557
------------------------------------------------------------------------
>> สรพ. ประกาศ ผ่านการ Re-accreditation ครั้งที่ 1
นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมประเมินกระบวนการคุณภาพซ้ำ
(Re accreditation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนในระดับองค์กร
เพื่อเตรียมความพร้อมและแสดงความมุ่งมั่น
เพื่อรับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินกระบวนการคุณภาพซ้ำ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

------------------------------------------------------------------------
>>โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
------------------------------------------------------------------------
>> กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล     
       เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมประเมินกระบวนการคุณภาพซ้ำ
       (Re accreditation)
ทีม IS ร่วมกับ PCT-Med ลงเยี่ยมหน้างาน ในเดือน พฤษภาคม 2558
------------------------------------------------------------------------
ทีม IS ร่วมกับ PCT-Ortho ลงเยี่ยมหน้างาน ในเดือน มิถุนายน 2558
------------------------------------------------------------------------
>> Re-accreditation ครั้งที่ 1
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
>> มหกรรมคุณภาพ(CQI) Continuous Quality Improvement
   วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม แผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3
------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


::::: ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา :::::
572 ม.3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-622999 โทรสาร : 034-511507
Email : prs3012@gmail.com