ความรู้เรื่อง HA

- มาตรฐานโรงพยาบาล
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี


- มาตรฐานบริการสาธารณสุข

-
HA overall Scoring

- คำชี้แจงประกอบการใช้
  HA Scoring 2011


-
Service Profile (นำเสนอ)

-  Service Profile (แบบฟอร์ม)

-  Form Clinical Tracer Highlight

-
SPA&Self Enquiry Part I

-
SPA&Self Enquiry Part II

-
SPA&Humanized Healthcare
   Part III


-
Patient Safety Goal

-
Gap Analysis (ตัวอย่าง)

- Gap Analysis (แบบฟอร์ม)

- HA Update 2010

- HA Update 2011

- HA Update 2012

- แบบประเมิน SA2011

เอกสารประกอบการประชุม

- คู่มือการเขียน Service Profile

- การประเมินตนเอง

- อบรมความเสี่ยง 11ส.ค.53

- การประชุม IC  20ส.ค.53

- เอกสารการบรรยายเรื่อง PCT

- ระบบยา

- สรุปผลการเข้าเยี่ยมจาก สรพ.
  13-14 ม.ค. 54

- อบรมความเสี่ยง 31พ.ค.54

- 5 กลุ่มโรค

- อบรม HA201
(HAสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน)

- อบรม HA303
(HAกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล)

- อบรม HA305
 (การพัฒนาคุณภาพสำหรับสนับสนุนบริการ)


-
อบรม HA401
 (การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน)


- อบรม HA601
 (ระบบบริหารความเสี่ยงใน รพ.)


- อบรม HA602
 (คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
)

- อบรม HA607
 (การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
)

- อบรม HA SPA
 (Standards: Practice&Assessment)

:::::ข่าวสารประชาสัมพันธ์:::::
Free Hit Counters
แนะนำ link น่าสนใจ

- กระทรวงสาธารณสุข

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
   องค์การมหาชน (สรพ.)


- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร

- จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม

- มหกรรม QCC
- โครงการ CQI
- โครงการปลูกต้นไม้

>>ทีม IS ร่วมกับ PCT ลงเยี่ยมหน้างาน ในเดือน มกราคม 2556

>>ทีม IS ลงเยี่ยมหน่วยงาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------
>> การเยี่ยมโรงพยาบาล เพื่อให้คำปรึกษาเข้ม (ICV)

         ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555         จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ทีม IS ร่วมกับ PCT กุมารเวชกรรม เยี่ยมหน้างาน ในวันที่ 8 ม.ค.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม IS ร่วมกับ PCT สูตินรีเวชกรรม เยี่ยมหน้างาน ในวันที่ 9 ม.ค.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม IS ร่วมกับ PCT อายุรกรรม เยี่ยมหน้างาน ในวันที่ 11 ม.ค.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม IS ร่วมกับ PCT ศัลยกรรม เยี่ยมหน้างาน ในวันที่ 14 ม.ค.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม IS ร่วมกับ PCT ศัลยกรรม เยี่ยมหน้างาน ในวันที่ 15 ม.ค.56
--------------------------------------------------------------------------------------------------
>> การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          -
(CQI) Continuous Quality Improvement
          -
(RCA) Root cause analysis

         ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม แผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.พหลพลยุหเสนา
>> มหกรรมคุณภาพ(CQI) Continuous Quality Improvement
          

         ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 - 16.30 น.
 ณ ห้องประชุม แผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ รพ.พหลพลยุหเสนา
         เพื่อเป็นเวทีให้ทุกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


::::: ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา :::::
572 ม.3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-622999 โทรสาร : 034-511507
Email : prs3012@gmail.com